परम प्रकृति

व्यक्तिहरूको अस्तित्वको अन्तिम वा गहिरो मोड र घटना.