सत्य शरीर (धर्मकाय, तिब्बती: चोस स्कू)

यो बधाई जीउ जसमा प्रकृतिको सत्यता समावेश छ जीउ र बुद्धि सत्य जीउ.