साँचो बाटो

    1. पाली परम्परा: सुप्रमुन्डन आठ गुणा महान मार्ग, जसले साँचो समाप्ति तर्फ लैजान्छ। पाली :(magga-sacca)

 

  1. संस्कृत परम्परा: एक आर्य को ज्ञान द्वारा सूचित बोध सीधा शून्यता को अनुभूति। (संस्कृत: मार्ग-सत्य)