वास्तविक अस्तित्व (सत्यसात)

अस्तित्वको आफ्नै मोड भएको; अस्तित्वको आफ्नै वास्तविकता छ।