साँचो दु:ख

पहिलो महान सत्य, दु: ख र दु: ख द्वारा उत्पादित शारीरिक र मानसिक समुच्चय को संदर्भित। कर्म। (पाली:dukkha sacca, संस्कृत: दु:ख-सत्य)