वास्तविक समाप्ति (निरोधसत्य)

दु:खको अंश वा सबै दु:खको अन्त्य; संज्ञानात्मक अस्पष्टता वा सबै संज्ञानात्मक अस्पष्टता को एक भाग को समाप्ति।