त्रिपिटक

यो बुद्धतीन शाखाहरूमा को शिक्षा: विनया, सुत्र र अभिधर्म.