शान्ति

परम आनन्द अनुकूलता को, जहाँ जीउ र मन आनन्दित, लचिलो र एकाग्रतामा विश्वस्त हुन्छ ध्यान वस्तु। (पाली: पासाधि, संस्कृत: प्रश्रभि)