टोर्मा

भुटेको जौको पीठोबाट बनेको अनुष्ठान केक जुन एकलाई अर्पण गरिन्छ ध्यान देवता.