तीन क्षेत्र (त्रिधातुका, तेधातुका, तिब्बती: खम्स गम)

इच्छा, रूप र निराकार क्षेत्रहरू।