मार्गको तीन प्रमुख पक्षहरू

यो स्वतन्त्र हुने संकल्प, परोपकारी इरादा, र ज्ञान शून्यता महसुस गर्दै.

पर्यायवाची:
मार्गको तीन प्रमुख अनुभूतिहरू