तीन प्रकारका व्यक्तिहरू

श्रावक र एकान्त बोधक अर्हत र शुद्ध भू बोधिसत्वहरू। तिनीहरू सँगै समूहबद्ध छन् किनभने सबैले कष्टप्रद अस्पष्टताहरू मेटेका छन्।