तीन उच्च प्रशिक्षण

नैतिक आचरण, एकाग्रता, र बुद्धिमा प्रशिक्षण जसले मुक्तिको मार्ग बनाउँछ