तीन उच्च ज्ञान (त्रिविद्या, पाली: तेविज्जा, तिब्बती: रिग्सम)

अन्तिम तीन महाज्ञानहरू: विगतको जीवनको सम्झना, दिव्य आँखा, र प्रदूषकहरूको विनाश।