सही अनुमान वा शब्दावलीको तीन मापदण्ड

विषय, व्याप्तता वा संलग्नता, र प्रतिवादमा कारणको उपस्थिति।