अवस्थित घटनाको लागि तीन मापदण्ड

यो एक परम्परागत चेतना जानिन्छ; यसको अस्तित्व अर्को परम्परागत भरपर्दो कोग्नाइजर द्वारा अमान्य छैन; यो शून्यता को एक दिमाग विश्लेषण द्वारा अमान्य छैन।