तीन विशेषताहरु

सर्तका तीन गुणहरू घटना: नश्वरता, दु:ख, र नि:स्वार्थ (आत्मविहीन)।