जागरण संग XNUMX harmonies

३७ गुण र अभ्यासहरू जुन श्रावक, एकान्त बोधक र बोधिसत्वहरूले खेती गर्छन्। अध्याय १२-१४ हेर्नुहोस् बुद्धको पाइलाहरू।