tantra

    1. द्वारा सिकाइएको एक शास्त्र बुद्ध वर्णन गर्दै वज्रायण अभ्यास गर्नुहोस्।

 

    1. पूर्ण जागृत बन्ने माध्यम बुद्ध ध्यान देवताहरु संग पहिचान को माध्यम बाट