टमिंग

निरन्तर ध्यानको पाँचौं चरण, जहाँ दिमागलाई नियन्त्रणमा राखिएको छ र भटक नगरी वस्तुमा लगभग निरन्तर रहन सक्छ। (संस्कृत: चित्तदमना)