शब्दावली (प्रयोग)

एक कथन एक विषय, predicate, र कारण समावेश, र धेरै अवस्थामा, एक उदाहरण।