स्वतान्त्रिका मध्यमाका

A महायान सिद्धान्त प्रणाली जसले यो दाबी गर्दछ घटना परम स्तरमा स्वाभाविक रूपमा अवस्थित छैन तर परम्परागत स्तरमा स्वाभाविक रूपमा अवस्थित छ।