तयारी मार्गको सर्वोच्च धर्म चरण

तयारीको बाटोको चौथो र अन्तिम चरण । यस समयमा, एक साधारण प्राणी हो। यस पछि, एक आर्य बन्छ।