सुप्रमुण्डने (अतिरिक्त, लोकोत्तरा, लोकोत्तरा, तिब्बती: 'जिग रतेन लास' दास पा)

बन्धन र दु:खको उन्मूलनसँग सम्बन्धित; आर्यसँग सम्बन्धित।