superimposition (samāropa, तिब्बती: sgro btags, sgro ' कुकुर)

अवस्थित छैन भन्ने कुराको अभियोग वा प्रक्षेपण - उदाहरणका लागि, व्यक्तिहरूको स्व।