समानता (तत्व, तिब्बती: दे खो ना निद)

खालीपन, चीजहरू वास्तवमै छन्।