सूक्ष्म मन-हावा

अविभाज्य सूक्ष्म मन र सूक्ष्म हावा जुन यसको पर्वत हो।