सूक्ष्म विलम्बताहरू

अज्ञानता र अन्य दु:खहरूको विलम्बताहरू जुन संज्ञानात्मक अस्पष्टताहरू हुन् जसले दुई सत्यहरूको एकै साथ गैर-वैचारिक अनुभूतिलाई रोक्छ।