सूक्ष्म पीडाहरू

निहित अस्तित्वलाई समात्नबाट उत्पन्न दु:खहरू (विपरीत कठोर पीडाहरू).