पर्याप्त रूपमा अवस्थित (dravyasat, dabbasat, तिब्बती: rdzas yod)

(१) वैभासिक: एउटा वस्तु जसलाई सानो टुक्रा वा समयको क्षणमा टुक्रा पार्दा पनि पहिचान गर्न सकिन्छ। (२) सातान्त्रिकसम्म सौरान्तिका: अर्को वस्तु पहिचान नगरी प्रत्यक्ष रूपमा चिन्न सकिने वस्तु। (३) प्रासांगिक: अन्तर्निहित अस्तित्व।