सार्थक कारण (उपदान-कारण, तिब्बती: न्येर लेन गी र्गयु)

परिणाम बन्नको लागि ठोस कारणलाई सहयोग गर्ने सहकारी कारणहरूको विपरीत परिणाम बन्ने कारण।