व्यक्तिपरक पक्ष (आकार, तिब्बती: रणम पा)

मनले आफ्नो वस्तुसँग संलग्न हुने तरिका।