प्रवाह-प्रविष्टकर्ता (srotāpanna, sotāpanna, तिब्बती: rgyun zhugs)

A आधारभूत सवारी साधन अभ्यासकर्ता जसले को पहिलो तीन बेलहरू हटाएको छ पाँच तल्लो बेल: एक व्यक्तिगत पहिचान को दृष्टिकोण, भ्रमित संदेह, खराब नियम र अभ्यासहरूको दृष्टिकोण।