स्थूलत्याय (पाली: thullaccaya)

एउटा गम्भीर अपराध, सामान्यतया एउटा जसमा या त ए पराजिका वा संघवासी precep आंशिक रूपमा, तर पूर्ण रूपमा, उल्लङ्घन गरिएको थियो।