स्थानविरा

प्रारम्भिक बौद्ध विद्यालय। द थेरवाद त्यसबाट आएको भनिन्छ ।