जागरणको बाटोका चरणहरू (तिब्बती: लाम रिम)

तिब्बती बौद्ध धर्ममा पाइने जागरणको मार्गको चरणहरूको व्यवस्थित प्रस्तुतीकरण वा क्रमिक अभ्यास।