स्थिर ध्यान (स्थप्यभावना, तिब्बती: 'जोग sgom)

मनन एक वस्तुमा ध्यान केन्द्रित गर्न र ध्यान केन्द्रित गर्न।