sramanerika (पाली: samaneri)

दश सहितको महिला नौसिखिया नन (३६ मा विभाजित) उपदेशहरू.