श्रमण

प्राचीन भारतमा तपस्वीहरू त्याग गर्छन्। (पाली: samanas, संस्कृत: श्रमण)