विशेष अन्तरदृष्टि (पाली: विपश्यना, संस्कृत: विपश्यना)

भेदभाव गर्ने विश्लेषणात्मक बुद्धि। खालीपनमा विशेष अन्तर्दृष्टिले खाली प्रकृतिलाई महसुस गर्छ घटना.