अन्तरिक्ष कण

सूक्ष्म कणहरू जसले अन्य चार तत्वहरूको ट्रेस लिन्छ र सबै पदार्थको स्रोत हो। तिनीहरू एक विश्व प्रणाली र अर्को विश्व प्रणालीको बीचमा सुप्त चरणमा रहन्छन् र अर्को विश्व प्रणालीको विकासको क्रममा उत्पन्न हुने मोटे तत्वहरूको लागि ठोस कारणको रूपमा कार्य गर्दछ।