अलिकति अस्पष्ट घटना (parokṣa)

घटना जुन साधारण प्राणीहरूले प्रारम्भमा तथ्यात्मक निष्कर्षबाट मात्र थाहा पाउन सक्छन्।