कुशल माध्यम

पाली परम्परामा, बुद्धिले परिवर्तन गर्दछ दूरगामी अभ्यासहरू पूर्ण जागरण प्राप्त गर्न आवश्यक संग्रहहरूमा। (पाली: उपयाकोसल्ला)

मा संस्कृत परम्परा, पूर्ण रूपमा जागृत बुद्ध र बोधिसत्वहरूले धर्मको व्याख्या गर्ने तरिका र आफ्नो व्यवहारलाई अनुपम आवश्यकता र क्षमता भएका संवेदनशील प्राणीहरूसँग उत्तम संवाद गर्नको लागि अनुकूलन गर्ने तरिका। (संस्कृत: उपया-कौशल्या; उपया)