सात-अंग प्रार्थना

एउटा पाठ जसमा हामी 1) धनुष, 2) बनाउँछौं प्रसाद, 3) हाम्रा विनाशकारी कार्यहरू पश्चातापका साथ प्रकट गर्नुहोस्, 4) आफ्नै र अरूको पुण्यमा रमाउनुहोस्, 5) बुद्धहरूलाई हाम्रो संसारमा रहन अनुरोध गर्नुहोस्, 6) हाम्रा शिक्षकहरू र बुद्धहरूलाई हामीलाई मार्गदर्शन र सिकाउन अनुरोध गर्नुहोस्, र 7) समर्पण गर्नुहोस्। सबै संवेदनशील प्राणीहरूको ज्ञानको लागि हाम्रो योग्यता।