सात जागरण कारक

जागरणका कारणहरू जुन आर्य मार्गमा परिणत हुन्छन्, अर्थात् सजगता, भेदभाव घटना, आनन्दित प्रयास, उत्साह, विनम्रता, एकाग्रता र समता। (पाली: बोजङ्गा, संस्कृत: बोध्यङ्ग)