कामुक इच्छा

तरकारी इन्द्रिय आनन्द को लागी। (पाली: कामचन्द, संस्कृत: कामचन्द)