ज्ञान संकाय

स्थूल इन्द्रिय (आँखा, कान, नाक, जिब्रो, र जीउ) जसले इन्द्रिय वस्तुहरूको धारणा सक्षम गर्दछ।