घटनाको निःस्वार्थता (धर्मनैरात्म्य, तिब्बती: Chos kyi bdag med pa)

प्रासांगिक: अन्तर्निहित अस्तित्वको अस्तित्व घटना व्यक्तिहरू बाहेक।