व्यक्तिहरूको नि:स्वार्थता (पुद्गलनैरात्म्य, तिब्बती: गङ्ग जग गी बद्ग मेद)

प्रासांगिक: एक आत्मनिर्भर पर्याप्त रूपमा अस्तित्वमा रहेको व्यक्तिको अभाव भनेको व्यक्तिहरूको मोटे निःस्वार्थता हो, र अन्तर्निहित रूपमा अवस्थित व्यक्तिको अस्तित्व व्यक्तिहरूको सूक्ष्म नि:स्वार्थता हो।