आत्मनिर्भर (तिब्बती: rang rkya ba)

आफ्नो भागहरु भन्दा फरक इकाई हुनु।